Právní informace pro účastníky BYOC LAN akcí


Těmito pravidly se musí bezpodmínečně řídit všichni účastníci akce pořádané spolkem BEAST eSports z.s. Jejich porušení může mít za následek okamžité vyloučení z akce bez kompenzace startovného

1. Dodržování nařízení a platné legislativy

Každý účastník akce je povinen dbát nařízení organizátora akce, pokud jsou v souladu s platnou legislativou České republiky nebo nejsou v rozporu s dobrými mravy.
Zákaz užívání omamných a psychotropních látek, jedů nebo nadměrného užívání alkoholických nápojů všem účastníkům akcí pořádaných spolkem BEAST eSports z.s.

2. Věkové omezení

Osoby mladší patnácti let se nemohou účastnit akcí pořádaných spolkem BEAST eSports z.s.
Osoby mladší osmnácti let, které nejsou v doprovodu svého zákonného zástupce, se mohou účastnit akcí pořádaných spolkem BEAST eSports z.s. pouze po předložení písemného souhlasu zákonného zástupce s účastí na akci.
Zákaz požívání alkoholických nápojů osobám mladším osmnácti let.

3. Respekt a bezpečnost

Každý účastník akce se musí chovat takovým způsobem, aby nevzbuzoval odpor svým vystupováním, chováním nebo jinými fyzickými a tělesnými projevy u ostatních účastníků akce.
Každý účastník akce je povinen se chovat takovým způsobem, aby nezavdal příčinu vzniku morální a materiální újmy spolku BEAST eSports z.s.
Každý účastník akce je povinen se chovat takovým způsobem, aby nevznikla újma na zdraví nebo majetku žádnému účastníkovi akce pořádané spolkem BEAST eSports z.s., nebo jiné osobě.

4. Odpovědnost a náhrada škod

Po účastnících, kteří prokazatelně způsobily v průběhu konání akce spolku BEAST eSports z.s. materiální nebo morální škodu, je organizátor oprávněn požadovat úhradu za vzniklé škody.

5. Manipulace s majetkem a daty

Zákaz nedovoleného užívání nebo jiné manipulace s vybavením a majetkem jiných účastníků akcí pořádaných spolkem BEAST eSports z.s.
Zákaz nedovoleného prohlížení, stahování nebo jiné manipulace s daty jiných účastníků akcí pořádaných spolkem BEAST eSports z.s.

6. Technické problémy

Organizátor není povinen řešit a nezodpovídá za technické problémy účastníků akce, které jsou prokazatelně na straně účastníků akce pořádané spolkem BEAST eSports z.s.
Organizátor nezodpovídá za škody vzniklé na majetku účastníků akce pořádané spolkem BEAST eSports z.s. vlivem nesprávné nebo neodborné manipulace a skryté technické vady.

7. Zabezpečení majetku

Každý účastník akce pořádané spolkem BEAST eSports z.s. je povinen zabezpečit svůj majetek proti odcizení nebo zneužití. Organizátor nenese odpovědnost za případnou ztrátu nebo poškození způsobené třetí osobou.

8. Obsah a softwarové licence

Organizátor nezodpovídá za obsah majetku všech účastníků akce pořádané spolkem BEAST eSports z.s. Taktéž nezodpovídá za obsah datových úložišť účastníků akce.
Organizátor nezodpovídá za žádnou ze softwarových licencí používaných účastníkem akce.

9. Záznamy a zveřejňování

Veškeré pořízené audiovizuální záznamy z akcí pořádaných spolkem BEAST eSports z.s. lze veřejně publikovat pouze se souhlasem odpovědného zástupce spolku BEAST eSports z.s.
Účastníci akcí pořádaných spolkem BEAST eSports z.s., pokud není stanoveno jinak, souhlasí s případným zveřejněním pořízených audiovizuálních záznamů z průběhu akce.

10. Padělání vstupenek a porušení provozního řádu

Padělání vstupenek se trestá dle zákonů České republiky.
Porušením provozního řádu si organizátoři vyhrazují právo na okamžité vyloučení účastníka z akce pořádané spolkem BEAST eSports z.s. bez možnosti náhrady vstupného.


Tato pravidla jsou platná pro účastníky BYOC LAN akcí pořádaných spolkem BEAST eSports z.s. Jejich dodržování je povinné pro všechny účastníky, a porušení těchto pravidel může vést k okamžitému vyloučení z akce bez kompenzace startovného. Pokud jste s některými pravidly nespokojen, můžete se obrátit na organizátory a vyjádřit své námitky nebo připomínky.