Zásady ochrany osobních údajů


Tato zpráva je vytvořena spolkem BEAST eSports z.s. (dále jen "BEAST eSports") s ohledem na naše závazky a povinnosti v souladu se všeobecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalšími příslušnými zákony o ochraně osobních údajů. Tato zpráva popisuje, jakým způsobem zpracováváme osobní údaje a jaká jsou vaše práva v souvislosti s tímto zpracováním. Před pokračováním v používání našich služeb a poskytování vašich osobních údajů je důležité, abyste si tuto zprávu pečlivě přečetli.

1. Identita a kontaktní údaje

Spolek BEAST eSports z.s. je právní subjekt registrovaný v České republice pod IČ 17334284. Spisová značka L 14147 je vedená u Krajského soudu v Hradci Králové. Sídlo spolku je v Aleji 742, 561 51 Letohrad.
Pro jakékoliv dotazy nebo žádosti ohledně zpracování osobních údajů se můžete obrátit na kontaktní email [email protected].

2. Účel zpracování osobních údajů

BEAST eSports zpracovává osobní údaje za účelem plnění svých právních povinností a provozování svých činností souvisejících se zajištěním elektronických her a souvisejících akcí. Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů, a to včetně GDPR.

3. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

BEAST eSports zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa
 • Kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa
 • Profil
 • 4. Způsob zpracování osobních údajů

  BEAST eSports zpracovává osobní údaje v souladu se zákonnými požadavky a s použitím vhodných bezpečnostních opatření. Zpracování osobních údajů může zahrnovat sběr, ukládání, organizování, uchovávání, přístup, aktualizaci, opravu, přenos a vymazání osobních údajů.

  5. Sdílení osobních údajů

  BEAST eSports může sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami, pokud je to nezbytné pro plnění našich právních povinností nebo v souladu s vaším souhlasem. Třetí strany, se kterými mohou být vaše osobní údaje sdíleny, zahrnují:

 • Organizace a subjekty zapojené do organizace herních akcí a turnajů.
 • Poskytovatelé služeb, kteří nám pomáhají s provozem našich webových stránek, komunikací a dalšími podpůrnými službami.
 • Orgány veřejné moci, pokud to vyžaduje zákon.
 • 6. Doba uchovávání osobních údajů

  BEAST eSports uchovává vaše osobní údaje po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který byly shromážděny, a v souladu s platnými zákonnými lhůtami. Po uplynutí této doby budou vaše osobní údaje vymazány.

  7. Vaše práva

  Máte několik práv v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů:

 • Právo na přístup: Máte právo získat od nás potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a pokud ano, jaké.
 • Právo na opravu: Máte právo požadovat opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů.
 • Právo na výmaz: Máte právo požadovat vymazání vašich osobních údajů v určitých situacích, například pokud již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny.
 • Právo na omezení zpracování: Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů v určitých situacích, například pokud zpochybňujete přesnost údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů: Máte právo obdržet vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo tyto údaje předat jiné organizaci, pokud je to technicky proveditelné.
 • Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud máme oprávněný zájem na zpracování těchto údajů.
 • Právo na odvolání souhlasu: Pokud jsme získali váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nepoškozuje zákonnost zpracování provedeného před odvoláním.

 • Pro výkon těchto práv se obraťte na kontaktní email uvedený výše.

  8. Bezpečnost osobních údajů

  BEAST eSports uplatňuje vhodná technická a organizační opatření ke zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů a ochraně před neoprávněným přístupem, ztrátou, zneužitím nebo poškozením těchto údajů. Při zpracování osobních údajů dodržujeme standardy a postupy, které mají minimalizovat rizika spojená s ochranou údajů.

  9. Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

  Tato zpráva o zpracování osobních údajů může být aktualizována čas od času. V případě významných změn ve způsobu zpracování vašich osobních údajů vás budeme informovat prostřednictvím našeho webu nebo jiným vhodným komunikačním kanálem.


  Tímto způsobem zpracováváme osobní údaje v rámci spolku BEAST eSports z.s. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo požadavky týkající se ochrany osobních údajů, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám poskytneme další informace a odpovíme na vaše dotazy.